دپارتمان عملکرد مغز راد

 

 

 

همکاری دپارتمان ارتقاعملکرد مغز راد با هیات شطرنج شمال غرب تهران

انجام تست کیکینیکال کیو و IVE  برای ریاست هیئت شطرنج شمالغرب تهران استاد بزرگ مرتضی حجوب

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی