درباره هیات شطرنج شمال غرب تهران

هیات شطرنج شمال غرب استان تهران، به ریاست استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فدراسیون جهانی (فیده) مرتضی محجوب، به منظور هماهنگی و کمک به توسعه شطرنج در منطقه بزرگ شمال غرب استان تهران تشکیل شده است