فتوای امام (ره)، تولد دوباره شطرنج

فتوای تاریخی امام خمینی در مورد شطرنج

شهریور ماه سال 1367در پاسخ به استفتاء انجام شده در مورد شطرنج ، این ورزش فکرى را، که در حال حاضر فاقد جنبه قمارگونه است، را آزاد اعلام نمودند.
سؤال :
اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را بکلى از دست داده باشد و چون امروز از آن تنها به عنوان یک ورزش فکرى از آن استفاده گردد، بازى با آن چه صورتى دارد.
پاسخ امام امت:
بسمه تعالى
بر فرض مذکور، اگر برد و باختى در بین نباشد، اشکالى ندارد


1. شطرنج
س: آیا بازى با شطرنج جایز است؟ بدون شرط بندى چطور؟
ج) اگر به تشخیص مکلف امروزه شطرنج عرفاً از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکالى ندارد.


شطرنج
س 1116: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آیا بازى با آن و برگزارى دوره‏هاى آموزشى آن جایز است؟
ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.
س 1117: بازى با وسایل سرگرمى از جمله پاسور چه حکمى دارد؟ و آیا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جایز است؟
ج: بازى با چیزى که عرفا از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقا حرام است هر چند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.
س 1118: شطرنج در موارد زیر چه حکمى دارد؟
1 - ساخت و خرید و فروش آن
2 - بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن
3 - ایجاد مراکزى در محافل عمومى و غیر آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن وتشویق مردم به آن‏
ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.
س 1119: آیا از تأیید برگزارى مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضى معلوم مى‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟
ج: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعى بر آن نزد خود اوست.
استفتائات فوق برگرفته شده ازپایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری می باشد.