معيارهای انتخاب مربيان تيم هاي ملی

این پژوهش توسط تیمی از محققین دانشگاه تهران در سال 1391 انجام شده است، با اینحال نتایج آن منعکس کننده نظرات هیات شمالغرب تهران نیست.

طراحي و تدوين معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي شطرنج

حسن اسدي, محمدنقي ابراهيم زاده , مهرزاد حميدي, زهرا سعيدآذري

چکیده: 

هدف اين پژوهش، جمع آوري و توصيف معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي شطرنج بود. جامعه آماري پژوهش را سه گروه بازيکنان، مربيان و مديران حوزه شطرنج کشور تشکيل مي دادند. با استفاده از روش دلفي 61 مولفه به عنوان معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي برگزيده شدند و در 8 بعد اصلي دسته بندي شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از آزمون کروسکال واليس در سطح معناداري P£0.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که در اولويت بندي ابعاد مربيگري تيم هاي ملي شطرنج، به ترتيب، مهارت هاي مديريتي، مهارت هاي فني، ويژگي هاي شخصيتي، مهارت هاي عاطفي- انساني، ويژگي هاي اجتماعي، ويژگي هاي فردي، سوابق مربيگري و سوابق ورزشي اهميت دارند. همچنين، بين نظر مربيان، بازيکنان و مديران در خصوص اولويت بندي ابعاد مربيگري تيم هاي ملي شطرنج، تفاوت معناداري مشاهده نشد (P=0.31). اما بين نظر اين سه گروه در مورد اولويت بندي مولفه هاي مهارت هاي عاطفي- انساني و ويژگي هاي فردي، اختلاف معناداري مشاهده شد (P£0.5).

 

• مشاهده مقاله کامل

• لینک کمکی